Khi đi trekking đến vùng Upper Mustang Nepal, tôi đã bị choáng bởi cảnh thiên nhiên đẹp diệu kỳ. Tôi cảm thấy như mình đã là một phần của nơi đây, một đất nước đẹp nhưng không hoàn hảo - nơi hoàn toàn khác với những đất nước khác tôi đã đi qua.

Hi, my name is Yen Dinh and I am the Co-Founder of Top1Trekking. I trekked Nepal first time in 2015 and start living here from 2017.
I’ve hiked various trekking area in Nepal for several years and earned the experiences. With passion and practical knowledge, I love to share this information with you to make your trip as unforgettable as mine!